Hopp til innholdet

Vedtekter for Kulturkollektiv Bodø

Vedtatt årsmøte 12. februar 2021

 • 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Kulturkollektiv Bodø ligger i en erkjennelse av at kultur er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. For Kulturkollektiv Bodø er alle kultursjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

 

 • 2 FORMÅL

Kulturkollektiv Bodø skal arbeide for best mulige forhold for kultur i Bodø Kommune.

Foreningen skal være en arena for samarbeid på tvers av kultursjangre, og en arena for samarbeid mellom kulturen og de kommunale myndighetene.

 • 3 MEDLEMSKAP

Organisasjoner/lag, foreninger, offentlige institusjoner, enkeltpersonsforetak, stiftelser og kulturorganisasjoner med kultur som vesentlig arbeidsområde, og som slutter seg til formålsparagrafen i Kulturkollektiv Bodøs vedtekter, kan bli medlemmer i Kulturkollektiv Bodø.

 • 3.2 Kontingent

Er kontingent innført, fastsettes denne av årsmøtet i Kulturkollektiv Bodø for det påfølgende kalenderår.

 • 3.3 Opptak av medlemmer

Styret i Kulturkollektiv Bodø avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans. Inn- og utmeldinger skal skje skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 31.12. året før medlemskapet opphører. Organisasjoner som arbeider i strid med Kulturkollektiv Bodøs formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet. Årsmøtet fatter slike vedtak med to tredels flertall.

 • 4 ORGANISASJON

Kulturkollektiv Bodø er en selvstendig organisasjon med ansvar for egen økonomi.

Oppgaver:

 1. Styrke kulturens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
 2. Foreta prioriteringer på vegne av kulturlivet i Bodø og medlemmene
 3. Dokumentere og synliggjøre kulturens lokale omfang, samt utvikle lokale kulturpolitiske handlingsprogram.
 4. Være en møteplass og utvilklingsarena for kultur i Bodø.

 

 

 • 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Kulturkollektiv Bodøs høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av juni.

 • 5.1 Representasjon og rettigheter

På årsmøtet møter:

Med fulle rettigheter:

 • Hvert medlemslag med en delegat
 • Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.                                                                                                                          

Hver delegat har en stemme. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.

Med forslag- og talerett:

 • Styrets varamedlemmer
 • Valgkomiteens medlemmer

Med talerett:

 • Medlemmer i komitéer valgt av årsmøtet
 • Personer årsmøtet gir fullmakt

Som observatør:

 • Gjester invitert av styret
 • 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte skal sendes ut fire uker før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret senest to uker før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokumenter senest en uke før årsmøtet.

 • 5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne representantenes fullmakter
 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Velge dirigenter, referenter og to protokollunderskrivere
 • Behandle årsmelding
 • Behandle årsregnskap
 • Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 • Behandle handlingsplan for kommende periode
 • Fastsette kontingent for kommende periode
 • Behandle budsjett for kommende periode
 • Foreta valg av:
  • Leder, nestleder, 5 styremedlemmer velges for to år
  •  
  • 3 varamedlemmer til styret, velges for to år
  • Tre medlemmer og ett varamedlem til valgkomite, velges for to år
  • Revisor
  • Det er kun 3-4 styrerepresentanter til valg hvert år

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.

 

 • 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst en måneds varsel dersom minst en tredel av medlemmene forlanger det, eller hvis minst tre av styrets syv medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

 • 6 STYRET
 • 6.1 Sammensetning

Styret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Minst et styremedlem burde sitte mer enn en periode.

 • 6.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

 • Lede Kulturkollektiv Bodø i perioden mellom årsmøtene
 • Iverksette årsmøtets vedtak
 • Ivareta arbeidsgiveransvaret dersom Kulturkollektiv Bodø har ansatte
 • Oppnevne nødvendige utvalg
 • Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og kommunale organer
 • Utarbeide årsmelding og regnskap
 • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
 • Behandle søknader om medlemskap
 • Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev

Styrelder innkaller til styremøter ved behov. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

 • 7 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

 • 8 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Kulturkollektiv Bodø må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer minst fire måneder før årsmøtet. Oppløsning krever 2/3 flertall.

Protokoller 2020: